Regulamin

REGULAMIN

XXIV Ogólnopolskiego Festiwalu Pieśni o Morzu w Wejherowie

26-27.04.2019 r.

 

I. Organizatorzy

1.  Prezydent Miasta Wejherowa Krzysztof  Hildebrandt

2.  Filharmonia Kaszubska - Wejherowskie Centrum Kultury

3.  Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

4.  Gdański Oddział Polskiego Związku Chórów i Orkiestr

5.  Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Fryderyka Chopina w Wejherowie

6.  Starostwo Powiatowe w Wejherowie

7.  Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie

8.  Rada Chórów Kaszubskich

 

II. Patronaty honorowe

1. Prezydenta Miasta Wejherowa - Krzysztofa Hildebrandta

2. Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Piotra Glińskiego

3. Marszałka Województwa Pomorskiego - Mieczysława Struka

4. Wojewody Pomorskiego - Dariusza Drelicha

5. Starosty Powiatu Wejherowskiego – Gabrieli Lisius

 

III. Założenia i cele festiwalu

1. Upowszechnianie wśród społeczeństwa wartościowych artystycznie utworów ukazujących tematykę marynistyczną i kaszubską, nawiązujących do chlubnej tradycji polskiej myśli marynistycznej.

2. Ukazywanie śpiewu chóralnego, jako jednej z form integracji społeczności, przybliżającej uniwersalne wartości muzyczne, pobudzającej aktywność społeczno-kulturalną chórów.

3. Doskonalenie poziomu wykonawczego amatorskich zespołów chóralnych, wymiana doświadczeń i integracji zespołów.

4. Popularyzowanie języka kaszubskiego – ustawowo przyjętego języka regionalnego w Polsce.

5. Zainteresowanie środowisk kompozytorskich tematyką marynistyczną.

6. Rozwijanie współpracy międzynarodowej oraz popularyzacja twórczości muzycznej krajów nadbałtyckich poprzez prezentację zaproszonych zespołów zagranicznych.

7. Zaprezentowanie osiągnięć amatorskiego ruchu artystycznego.

 

IV. Forma Festiwalu

XXIV Ogólnopolski Festiwal Pieśni o Morzu organizowany jest w formie:

1.  Konkursu chórów

2.  Koncertów chórów

3.  Prezentacji chóralnych w przestrzeni publicznej

 

V. Warunki uczestnictwa

1. W konkursie uczestniczyć mogą wyłącznie chóry amatorskie, zespoły chóralne i zespoły wokalne z całego kraju, które nadeślą pisemne zgłoszenie wg załączonego wzoru wraz z kolorowym zdjęciem chóru w formacie min.: 13 cm x 18 cm, płytą CD z nagraniem dwóch dowolnych utworów z aktualnego programu chóru oraz kompletem partytur konkursowych w nieprzekraczalnym terminie do 15.02.2019 r. Prosimy także o przesłanie informacji o działalności i historii chóru.

2. Kartę zgłoszenia należy przesłać pocztą elektroniczną lub tradycyjną.

3. O ostatecznym zakwalifikowaniu chóru do udziału w konkursie zadecyduje powołana przez Organizatorów Komisja Artystyczna, która ogłosi wyniki w  terminie do 28.02.2019 r.

4. Utwory podane w karcie zgłoszenia są programem obowiązującym i niepodlegającym zmianom.

 

VI. Zasady konkursu

1. Konkurs przeprowadzony zostanie w sześciu kategoriach:

A – chóry dziecięce (szkół podstawowych)

B – chóry młodzieżowe (licea)

C – chóry stowarzyszeń i towarzystw śpiewaczych, parafialne i działające przy instytucjach

D – chóry akademickie

E – chóry szkół muzycznych I stopnia

F – chóry szkół muzycznych II stopnia

2. Program konkursowy oceniać będzie jury powołane przez organizatorów.

3. Chóry i zespoły zobowiązane są do przygotowania programu konkursowego, na który złożą się: utwory a cappella lub z towarzyszeniem fortepianu. W programie chóru i zespołu nie powinny znaleźć się utwory wykonywane przez nie podczas dwóch ostatnich edycji.

4. W programie konkursowym muszą znaleźć się przynajmniej dwie pieśni o tematyce marynistycznej lub w języku kaszubskim lub po jednej każdej z nich. Pieśń w języku kaszubskim podlegać będzie oddzielnej ocenie Jury.

5. Dopuszcza się również polskie pieśni ludowe.

6. W programie konkursu dopuszcza się wykonanie jednego utworu z towarzyszeniem fortepianu.

7. O kolejności przesłuchań konkursowych decyduje organizator.

8. Maksymalny dopuszczalny czas wykonywania programu wynosi 15 minut, po jego przekroczeniu występ chóru nie będzie oceniany przez Jury.

9. Uroczysta inauguracja Festiwalu nastąpi w dniu 26 kwietnia 2019 roku o godzinie 19.00 w Filharmonii Kaszubskiej - Wejherowskim Centrum Kultury przy ul. Sobieskiego 255 w Wejherowie.

10. Ogłoszenie wyników konkursu i koncert laureata nagrody głównej nastąpi w dniu 27 kwietnia 2019 roku o godzinie 19.00 w Filharmonii Kaszubskiej - Wejherowskim Centrum Kultury.

 

VII. Jury

1. Program konkursowy oceniać będzie powołane przez organizatorów jury złożone z profesjonalnych muzyków.

2. Jury konkursu oceniać będzie: intonację, emisję, interpretację, dobór repertuaru, stopień trudności utworów, poprawność językową, walory brzmieniowe i ogólny wyraz artystyczny.

3. Obrady Jury są tajne.

4. Decyzje Jury są ostateczne. Jury ma prawo do innego podziału nagród niż regulaminowy, w zależności od poziomu artystycznego programu konkursowego oraz dodatkowych wyróżnień.

5. Dyrygenci chórów mogą ubiegać się o konsultację z jurorami związaną z wykonaniem programu po ogłoszeniu wyników.

6. Skład Jury będzie podany do wiadomości publicznej przed rozpoczęciem konkursu.

 

VIII. Nagrody

1. Grand Prix – dla najlepszego zespołu biorącego udział w konkursie w postaci „Statuetki Złocistego Żagla”, nagrody finansowej w łącznej wysokości 13 tysięcy złotych ufundowanej przez Prezydenta Wejherowa.

Złoty Dyplom – od 91 do 100 punktów.

Srebrny Dyplom – od 81 do 90 punktów.

Brązowy Dyplom – od 70 do 80 punktów.

Zwycięzcy uhonorowani Złotymi Dyplomami w poszczególnych kategoriach otrzymują nagrody finansowe.

2. Wyróżnienia

a. Za najlepsze wykonanie utworu marynistycznego – nagroda finansowa i wyróżnienie Oddziału PZCHiO w Gdańsku,

b. Za najciekawszą prezentację utworu o tematyce kaszubskiej – nagroda finansowa i wyróżnienie im. Mieczysława Barana, ufundowana przez Oddział Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego w Wejherowie,

c. Za najciekawsze wykonanie utworu o tematyce marynistycznej lub kaszubskiej z repertuaru kompozytorów Pomorza Gdańskiego - Nagroda finansowa i puchar Jego Magnificencji Rektora Akademii

Muzycznej w Gdańsku

d. Za najlepsze wykonanie utworu w języku kaszubskim – nagroda finansowa i puchar Rady Chórów Kaszubskich,

e. Dla najlepszego dyrygenta konkursu – nagroda finansowa i wyróżnienie Dyrektora Wejherowskiego Centrum Kultury,

f. Za najlepszą prezentację utworu z towarzyszeniem fortepianu – nagroda finansowana i wyróżnienie Sponsora.

3. Nagrody finansowe podlegają opodatkowaniu zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

 IX. Inne postanowienia

 1. Zdobywca „Grand Prix” jest zobowiązany do wykonania koncertu inauguracyjnego podczas następnej edycji Festiwalu.

 2. Chóry zakwalifikowane do udziału w konkursie wpłacają na konto organizatorów opłatę za uczestnictwo w wysokości: chóry szkolne 12,00 zł od osoby, pozostałe chóry: 22,00 zł od osoby do dnia 30 marca 2019 r. Kwoty te są przeznaczone na cele organizacyjne. Niewpłacanie opłat jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w konkursie. Organizatorzy zapewniają jeden gorący posiłek dla wszystkich uczestników Festiwalu w dniu 27 kwietnia 2019 r.

3. Koszty przejazdu i noclegu uczestnicy pokrywają we własnym zakresie. Zakwalifikowane chóry otrzymają wykaz bazy noclegowej w Wejherowie i okolicy.

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie przez uczestników utworów muzycznych lub materiałów nutowych z naruszeniem ustawy o ochronie praw autorskich.

5. Zgłoszenie chóru do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na nieodpłatne prawo rejestracji artystycznego wykonania chóru dowolną techniką zapisu i jego rozpowszechniania oraz przetwarzania (udostępnionych danych)

6. Pomocą w dotarciu do utworów o tematyce marynistycznej, kaszubskiej oraz w języku kaszubskim mogących stanowić repertuar konkursowy służy Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie (kontakt: dm@muzeum.wejherowo.pl). Konsultacje językowe z zakresu języka kaszubskiego prowadzi Rada Chórów Kaszubskich (kontakt: fopke@wp.pl).

7. Każdy z chórów uczestniczących w Festiwalu otrzymuje symboliczną pamiątkę, materiały informacyjne, dyplomy uczestnictwa i znaczki festiwalowe.

8. Ewentualna rezygnacja z udziału w Festiwalu, zmiany w liczbie uczestników lub programach koncertowych winny być zgłoszone pisemnie lub telefonicznie Komitetowi Organizacyjnemu najpóźniej do dnia 10 kwietnia 2019 r. Po tym terminie, w przypadku rezygnacji chóru z udziału w konkursie, opłata nie zostanie zwrócona.

9. Zgłoszenia oraz wszelką korespondencję prosimy kierować na adres:

Biuro Festiwalowe XXIV OFPoM Wejherowskie Centrum Kultury

84-200 Wejherowo ul. Sobieskiego 255 Tel. 0-58 672-27-75,

0-58 672-43-84 Fax 0-58 672-15-59

e-mail: wck@wck.org.pl www.wck.org.pl