Regulamin

XXIII Ogólnopolskiego Festiwalu Pieśni o Morzu w Wejherowie 21-22.04.2017 r.

I. Organizatorzy

1. Prezydent Miasta Wejherowa Krzysztof Hildebrandt
2. Filharmonia Kaszubska – Wejherowskie Centrum Kultury
3. Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku
4. Gdański Oddział Polskiego Związku Chórów i Orkiestr
5. Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Fryderyka Chopina w Wejherowie
6. Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie
7. Rada Chórów Kaszubskich

II. Patronaty honorowe:

1. Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. Piotra Glińskiego
2. Marszałka Województwa Pomorskiego Mieczysława Struka
3. Wojewody Pomorskiego Dariusza Drelicha

III. Założenia i cele festiwalu

1. Upowszechnianie wśród społeczeństwa wartościowych artystycznie utworów ukazujących tematykę marynistyczną i kaszubską, nawiązujących do chlubnej tradycji polskiej myśli marynistycznej.
2. Ukazywanie śpiewu chóralnego, jako jednej z form integracji społeczności, przybliżającej uniwersalne wartości muzyczne, pobudzającej aktywność społeczno-kulturalną chórów.
3. Doskonalenie poziomu wykonawczego amatorskich zespołów chóralnych, wymiana doświadczeń i integracja zespołów.
4. Popularyzowanie języka kaszubskiego – ustawowo przyjętego języka regionalnego w Polsce.
5. Zainteresowanie środowisk kompozytorskich tematyką marynistyczną.
6. Rozwijanie współpracy międzynarodowej oraz popularyzacja twórczości muzycznej krajów nadbałtyckich poprzez prezentację zaproszonych zespołów zagranicznych.
7. Zaprezentowanie osiągnięć amatorskiego ruchu artystycznego.

IV. Forma Festiwalu

XXIII Ogólnopolski Festiwal Pieśni o Morzu organizowany w formie:
1. Konkursu chórów
2. Koncertów chórów
3. Konkursu kompozytorskiego

V. Warunki uczestnictwa

1. W konkursie uczestniczyć mogą wyłącznie chóry amatorskie, zespoły chóralne i zespoły wokalne z całego kraju, które nadeślą pisemne zgłoszenie wg załączonego wzoru wraz z kolorowym zdjęciem chóru w formacie min.: 13 cm x 18 cm, z płytą CD z nagraniem dwóch dowolnych utworów z aktualnego programu chóru oraz kompletem partytur konkursowych w nieprzekraczalnym terminie do 31 stycznia 2017 r.
2. Kartę zgłoszenia należy przesłać pocztą elektroniczną lub tradycyjną.
3. O ostatecznym zakwalifikowaniu chóru do udziału w konkursie zadecyduje powołana przez Organizatorów Komisja Artystyczna, która ogłosi wyniki w terminie do 17 lutego 2017 r.
4. Utwory podane w karcie zgłoszenia są programem obowiązującym i niepodlegającym zmianom.

VI. Zasady konkursu

1. Konkurs przeprowadzony zostanie w sześciu kategoriach:
A – chóry dziecięce (do 12 lat)
B – chóry młodzieżowe (gimnazja, licea)
C – chóry stowarzyszeń i towarzystw śpiewaczych, parafialne i działające przy instytucjach
D – chóry akademickie
E – chóry szkół muzycznych I stopnia
F – chóry szkół muzycznych II stopnia
2. Program konkursowy oceniać będzie jury powołane przez Organizatorów.
3. Chóry i zespoły zobowiązane są do przygotowania programu konkursowego, na który złożą się: utwory a cappella lub z towarzyszeniem fortepianu. W repertuarze programu dowolnego chóru i zespołu nie powinny znaleźć się utwory wykonywane przez nie podczas dwóch ostatnich edycji.
4. W doborze programu konkursowego muszą znaleźć się przynajmniej dwie pieśni o tematyce marynistycznej lub w języku kaszubskim.
5. Pieśń w języku kaszubskim podlegać będzie oddzielnej ocenie Jury. Dopuszcza się również polskie pieśni ludowe.
6. W programie konkursu dopuszcza się wykonanie jednego utworu z towarzyszeniem fortepianu.
7. O kolejności przesłuchań konkursowych decyduje Organizator.
8. Maksymalny czas wykonywania programu wynosi 15 minut. Po jego przekroczeniu występ chóru nie będzie oceniany przez Jury.
9. Uroczysta inauguracja Festiwalu nastąpi w dniu 21 kwietnia 2017 roku o godzinie 19:00 w Filharmonii Kaszubskiej – Wejherowskim Centrum Kultury przy ul. Sobieskiego 255 w Wejherowie.
10. Ogłoszenie wyników konkursu i koncert laureata nagrody głównej nastąpi w dniu 22 kwietnia 2017 roku o godzinie 19:00 w Filharmonii Kaszubskiej – Wejherowskim Centrum Kultury.

VII. Jury

1. Program konkursowy oceniać będzie powołane przez Organizatorów jury złożone z profesjonalnych muzyków.
2. Jury konkursu oceniać będzie: intonację, emisję, interpretację, dobór repertuaru, stopień trudności utworów, poprawność językową, walory brzmieniowe i ogólny wyraz artystyczny.
3. Obrady Jury są tajne.
4. Decyzje Jury są ostateczne. Jury ma prawo do innego podziału nagród niż regulaminowy, w zależności od poziomu artystycznego programu konkursowego.
5. Dyrygenci chórów mogą poprosić o konsultację związaną z wykonaniem programu po ogłoszeniu wyników.

VIII. Nagrody

1. Grand Prix – dla najlepszego zespołu biorącego dział w konkursie, w postaci „Statuetki Złocistego Żagla”, nagrody finansowej w wysokości 10 tysięcy złotych ufundowanej przez Prezydenta Miasta Wejherowa.
2. Złoty Dyplom – od 91 do 100 punktów.
Srebrny Dyplom – od 81 do 90 punktów.
Brązowy Dyplom – od 70 do 80 punktów.
3. Zwycięzcy uhonorowani Złotymi Dyplomami w poszczególnych kategoriach otrzymują nagrody finansowe (nie dotyczy laureata Grand Prix).
4. Wyróżnienia
a. Za najlepsze wykonanie utworu marynistycznego – nagroda finansowa i wyróżnienie Oddziału PZCHiO w Gdańsku,
b. Za najciekawszą prezentację utworu o tematyce kaszubskiej – nagroda finansowa i wyróżnienie im. Mieczysława Barana, ufundowana przez Oddział Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego w Wejherowie,
c. Nagroda finansowa i puchar Jego Magnificencji Rektora Akademii Muzycznej w Gdańsku za najciekawsze wykonanie utworu o tematyce marynistycznej lub kaszubskiej z repertuaru kompozytorów Pomorza Gdańskiego,
d. Za najlepsze wykonanie utworu w języku kaszubskim – nagroda finansowa i puchar Rady Chórów Kaszubskich,
e. Dla najlepszego dyrygenta konkursu – nagroda finansowa i wyróżnienie Dyrektora Wejherowskiego Centrum Kultury,
f. Za najlepszą prezentację utworu z towarzyszeniem fortepianu – nagroda finansowa i wyróżnienie Sponsora.
5. Nagrody finansowe podlegają opodatkowaniu zgodnie z obowiązującymi przepisami.

IX. Inne postanowienia

1. Zdobywca „Grand Prix” jest zobowiązany do wykonania koncertu inauguracyjnego podczas następnej edycji Festiwalu.
2. Chóry zakwalifikowane do udziału w konkursie wpłacają na konto organizatorów opłatę za uczestnictwo w wysokości: chóry szkolne 10,00 zł od osoby, pozostałe chóry: 20,00 zł od osoby do dnia 15 marca 2017 r. Kwoty te są przeznaczone na cele organizacyjne. Niewpłacanie opłat jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w konkursie. Organizatorzy zapewniają jeden gorący posiłek dla wszystkich uczestników Festiwalu w dniu 22 kwietnia 2017 r.
3. Koszty przejazdu i noclegu uczestnicy pokrywają we własnym zakresie. Zakwalifikowane chóry otrzymają wykaz bazy noclegowej w Wejherowie i okolicy.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie przez uczestników utworów muzycznych lub materiałów nutowych z naruszeniem ustawy o ochronie praw autorskich.
5. Zgłoszenie chóru do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na nieodpłatne prawo rejestracji artystycznego wykonania chóru dowolną techniką zapisu i jego rozpowszechniania oraz przetwarzania danych.
6. Pomocą w dotarciu do utworów o tematyce marynistycznej, kaszubskiej oraz w języku kaszubskim służy Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie (kontakt: dm@muzeum.wejherowo.pl). Konsultacje językowe z zakresu języka kaszubskiego prowadzi Rada Chórów Kaszubskich (kontakt: fopke@wp.pl).
7. Każdy z chórów uczestniczących w Festiwalu otrzymuje symboliczną pamiątkę, materiały informacyjne, dyplomy uczestnictwa i znaczki festiwalowe.
8. Ewentualna rezygnacja z udziału w Festiwalu, zmiany w liczbie uczestników winny być zgłoszone pisemnie lub telefonicznie Komitetowi Organizacyjnemu najpóźniej do dnia 1 kwietnia 2017 r. Po tym terminie, w przypadku rezygnacji chóru z udziału w konkursie, opłata nie zostanie zwrócona.
9. Zgłoszenia oraz wszelką korespondencję prosimy kierować na adres:

Biuro Festiwalowe XXIII OFPoM
Wejherowskie Centrum Kultury
84-200 Wejherowo ul. Sobieskiego 255
Tel. (58) 672 27 75, (58) 672 43 84
Fax (58) 672 15 59
e-mail: wck@wck.org.pl
www.wck.org.pl