Regulamin XXV Ogólnopolskiego Festiwalu Pieśni o Morzu

ORGANIZATORZY

Prezydent Miasta Wejherowa Krzysztof Hildebrandt

Filharmonia Kaszubska – Wejherowskie Centrum Kultury

Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Gdański Oddział Polskiego Związku Chórów i Orkiestr

Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Fryderyka Chopina w Wejherowie

Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie

Rada Chórów Kaszubskich

PATRONATY HONOROWE

Prezydent Miasta Wejherowa Krzysztof Hildebrandt

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Piotr Gliński

Marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk

Wojewoda Pomorski Dariusz Drelich

ZAŁOŻENIA I CELE FESTIWALU

1. Upowszechnianie wśród społeczeństwa wartościowych artystycznie utworów ukazujących tematykę marynistyczną i kaszubską oraz nawiązujących do chlubnej tradycji polskiej myśli marynistycznej.

2. Ukazywanie śpiewu chóralnego jako jednej z form integracji społeczności, przybliżającej uniwersalne wartości muzyczne i pobudzającej aktywność społeczno-kulturalną chórów.

3. Doskonalenie poziomu wykonawczego amatorskich zespołów chóralnych, wymiana doświadczeń i integracja zespołów.

4. Popularyzowanie języka kaszubskiego – ustawowo przyjętego języka regionalnego w Polsce.

5. Zainteresowanie środowisk kompozytorskich tematyką marynistyczną i kaszubską.

6. Rozwijanie współpracy międzynarodowej oraz popularyzacja twórczości muzycznej krajów nadbałtyckich poprzez prezentację zaproszonych zespołów zagranicznych.

7. Prezentacja osiągnięć amatorskiego ruchu artystycznego.

FORMA FESTIWALU

Formuła XXV OFPoM obejmuje:

1. Konkurs chórów

2. Koncerty chórów

3. Prezentacje chóralne w przestrzeni publicznej

WARUNKI UCZESTNICTWA

1. W konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie chóry amatorskie, zespoły chóralne i zespoły wokalne z całego kraju, które nadeślą pisemną kartę zgłoszenia według załączonego wzoru wraz z kolorowym zdjęciem chóru w formacie min.: 13 cm x 18 cm, nagraniem dwóch dowolnych utworów z aktualnego programu chóru oraz kompletem partytur konkursowych w nieprzekraczalnym terminie do 15 lutego 2022 r. Nagranie utworów należy przesłać na płycie CD lub drogą internetową, np. link do nagrań na kanale youtube, strona WeTransfer, etc. Zgłoszenie powinno zawierać informację o działalności i historii chóru.

2. Pisemną kartę zgłoszenia należy przesłać pocztą elektroniczną lub tradycyjną.

3. O ostatecznym zakwalifikowaniu chóru do udziału w konkursie zadecyduje powołana przez Organizatorów Komisja Artystyczna, która ogłosi wyniki w terminie do 1 marca 2022 r.

4. Utwory podane w karcie zgłoszenia są programem obowiązującym i nie podlegają zmianom.

ZASADY KONKURSU

1. Konkurs przeprowadzony zostanie w sześciu kategoriach:

A – chóry dziecięce (szkół podstawowych)

B – chóry młodzieżowe (licea)

C – chóry stowarzyszeń i towarzystw śpiewaczych, parafialne i działające przy instytucjach

D – chóry akademickie

E – chóry szkół muzycznych I stopnia

F – chóry szkół muzycznych II stopnia

2. Chóry i zespoły zobowiązane są do przygotowania programu konkursowego, na który złożą się: utwory a cappella lub z towarzyszeniem fortepianu.

3. W programie konkursowym musi znaleźć się przynajmniej jedna pieśń o tematyce marynistycznej w języku polskim lub kaszubskim.

4. W programie konkursowym może znaleźć się jedna lub więcej pieśni w języku kaszubskim o dowolnej tematyce.

5. Pieśń w języku kaszubskim podlegać będzie oddzielnej ocenie Jury.

6. Dopuszcza się również polskie pieśni ludowe i patriotyczne.

7. W programie konkursu możliwe jest wykonanie jednego utworu z towarzyszeniem fortepianu.

8. O kolejności przesłuchań konkursowych chórów decyduje Organizator – Wejherowskie Centrum Kultury.

9. Minimalny czas prezentacji wynosi 10 minut, zaś maksymalny dopuszczalny czas wykonywania programu nie może przekroczyć 15 minut. Czas prezentacji liczony jest od początku wykonania pierwszego utworu do końca ostatniej pozycji programu. Po przekroczeniu limitu czasu występ chóru nie będzie oceniany przez Jury.

10. Przesłuchania konkursowe odbędą się w Sali Koncertowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Fryderyka Chopina w Wejherowie (ul. Dworcowa 6, Wejherowo).

11. Chórowi przysługuje jedna próba akustyczna wyznaczona przez Organizatora – Wejherowskie Centrum Kultury.

12. Ogłoszenie wyników oraz koncert laureata nagrody głównej poprzedniej edycji Festiwalu nastąpi w dniu 23 kwietnia 2022 r. w Sali Głównej Filharmonii Kaszubskiej.

JURY

1. Program konkursowy oceniać będzie Jury powołane przez organizatorów. W jego skład wejdą wybitni znawcy muzyki chóralnej.

2. Jury konkursu oceniać będzie: intonację, emisję, interpretację, dobór repertuaru, stopień trudności utworów, poprawność językową, walory brzmieniowe i ogólny wyraz artystyczny.

3. Obrady Jury są tajne.

4. Jury ma prawo do innego podziału nagród niż regulaminowy, w zależności od poziomu artystycznego programu konkursowego oraz dodatkowych wyróżnień.

5. Decyzje Jury są ostateczne.

6. Informacja o składzie Jury zostanie zamieszczona na stronie internetowej Festiwalu do 10 marca 2022 r.

NAGRODY

GRAND PRIX – dla najlepszego zespołu biorącego udział w konkursie w postaci „Statuetki Złocistego Żagla” oraz nagrody finansowej w wysokości 10 tys. złotych, ufundowanej przez Prezydenta Wejherowa.

Złoty Dyplom – od 91 do 100 punktów

Srebrny Dyplom – od 81 do 90 punktów

Brązowy Dyplom – od 70 do 80 punktów

We wszystkich kategoriach chóry - zdobywcy Złotych Dyplomów z największą liczbą punktów - otrzymują nagrodę finansową w wysokości 3 tysięcy złotych.

WYRÓŻNIENIA

Za najlepsze wykonanie utworu marynistycznego – wyróżnienie i nagroda finansowa im. Mieczysława Barana, ufundowana przez Oddział Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego w Wejherowie.

Za dobór repertuaru najbliższego formule Festiwalu Pieśni o Morzu – nagroda finansowa i wyróżnienie Oddziału PZCHiO w Gdańsku.

Za najciekawsze wykonanie utworu o tematyce marynistycznej z repertuaru kompozytorów Pomorza Gdańskiego – nagroda finansowa i puchar Jego Magnificencji Rektora Akademii Muzycznej w Gdańsku.

Za najlepsze wykonanie utworu w języku kaszubskim – nagroda finansowa i puchar Rady Chórów Kaszubskich.

Dla najlepszego dyrygenta konkursu – nagroda finansowa i wyróżnienie Dyrektora Wejherowskiego Centrum Kultury.

Za najlepszą prezentację utworu z towarzyszeniem fortepianu – nagroda finansowa i wyróżnienie Sponsora dla chóru.

Nagrody finansowe w podanych wartościach lub innych określonych przez Jury są kwotami brutto, podlegającymi opodatkowaniu zgodnie z obowiązującymi przepisami. Nieobecność Laureata na gali wręczania dyplomów i nagród oraz na koncercie laureatów oznacza rezygnację z nagrody finansowej, której kwota zostanie przekazana fundatorowi.

INNE POSTANOWIENIA

1. Laureat nagrody Grand Prix podczas Gali Finałowej zaprezentuje krótki program, złożony z dowolnych utworów wykonywanych podczas prezentacji konkursowej.

2. Na program festiwalu składają się: przesłuchania konkursowe, występy w przestrzeni publicznej, zwiedzanie Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej oraz sali historycznej Ratusza etc., parada chórów, Gala Finałowa, a także spotkanie integracyjne. Dodatkowo dnia 24 kwietnia 2022r. koncerty w okolicznych miejscowościach (dla chórów, które zgłosiły chęć uczestnictwa).

3. Wydarzeniu towarzyszyć będą jubileuszowe wystawy oraz stoisko z chóralną literaturą muzyczną.

4. Chóry zakwalifikowane do udziału w konkursie obowiązkowo wpłacają na konto organizatorów do dnia 21 marca 2022 r. opłatę akredytacyjną w wysokości 150 zł - od chóru dziecięcego i 400 zł – od chóru osób dorosłych i młodzieży. Kwota ta jest przeznaczona na cele organizacyjne. Nieuregulowanie opłaty jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w konkursie. Organizatorzy zapewniają jeden gorący posiłek dla wszystkich uczestników Festiwalu w dniu 23 kwietnia 2022 r.

5. Koszty przejazdu i noclegu uczestnicy pokrywają we własnym zakresie. Zakwalifikowane chóry otrzymają wykaz bazy noclegowej w Wejherowie i okolicy.

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie przez uczestników utworów muzycznych lub materiałów nutowych z naruszeniem ustawy o ochronie praw autorskich.

7. Zgłoszenie chóru do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na nieodpłatne prawo rejestracji artystycznego wykonania chóru dowolną techniką zapisu i jego rozpowszechniania oraz przetwarzania (udostępnionych danych). Materiał dźwiękowy zostanie przekazany do zbiorów archiwalnych Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko- -Pomorskiej w Wejherowie i zostanie wykorzystany do celów badawczych.

8. Chóry zakwalifikowane do udziału w festiwalu zobowiązują się do uczestniczenia we wszystkich punktach programu festiwalowego, m. in.: w uroczystej paradzie chórów.

9. W dotarciu do utworów o tematyce marynistycznej i kaszubskiej, mogących stanowić repertuar konkursowy, służy pomocą Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko- -Pomorskiej w Wejherowie (kontakt: dm@muzeum.wejherowo.pl). Konsultacje językowe z zakresu języka kaszubskiego prowadzi Rada Chórów Kaszubskich (kontakt: fopke@wp.pl).

10. Każdy z chórów uczestniczących w Festiwalu otrzymuje symboliczną pamiątkę, materiały informacyjne i dyplomy uczestnictwa.

11. Po części konkursowej Chóry powinny zaprezentować dowolny repertuar w przestrzeni miejskiej Wejherowa, wyznaczonej i przystosowanej do występów przez Organizatora - Wejherowskie Centrum Kultury.

12. Chóry mogą wystąpić 24 kwietnia 2022 r. z dowolnym repertuarem koncertowym w okolicznych miejscowościach (instytucje, kościoły, etc.). Wejherowskie Centrum Kultury będzie koordynatorem organizacji tego koncertu. O chęci wzięcia udziału w dodatkowym przedsięwzięciu należy poinformować organizatora do 1 marca 2022 r.

13. Organizator – Wejherowskie Centrum Kultury zastrzega sobie prawo do zmiany terminu Festiwalu w zależności od rozwoju sytuacji związanej z pandemią COVID-19 w Polsce.

14. Regulamin festiwalu oraz wszystkie informacje dotyczące jego historii, specyfiki oraz aktualności dostępne są na stronie Wejherowskiego Centrum Kultury - www.wck.org.pl oraz oficjalnej stronie Ogólnopolskiego Festiwalu Pieśni o Morzu - www.ofpom.wck.org.pl.

15. Zgłoszenia oraz wszelką korespondencję prosimy kierować na adres:

Biuro Festiwalowe XXV OFPoM

Wejherowskie Centrum Kultury – Filharmonia Kaszubska

84-200 Wejherowo

ul. Sobieskiego 255

Tel. 0-58 672-27-75

e-mail: wck@wck.org.pl

www.wck.org.pl